Warunki


WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Zastosowanie

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej WIP Sp.J. (zwane dalej „Warunkami”) dotyczą odwiedzin na stronach internetowych WIP Sp.J. A. Wensławowski, P. Pstrągowski i korzystania z tych stron oraz z informacji udostępnianych użytkownikom na tej Witrynie i za jej pośrednictwem w dowolnej formie (zwanych dalej „Informacjami”). Odwiedzanie Witryny oznacza automatycznie, że odwiedzający (zwany dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na niniejsze Warunki. WIP Sp.J. może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Takie zmienione Warunki obowiązują od momentu zamieszczenia ich na Witrynie. WIP Sp.J. dołoży wszelkich starań, aby zamieszczać aktualną wersję Warunków na tej stronie internetowej tak, aby Użytkownik mógł mieć zawsze do niej dostęp.

Treść

WIP Sp.J. nie gwarantuje, że Witryna będzie działała bezbłędnie i nieprzerwanie. Niektóre Informacje mogą być niekompletne i/lub nieprawidłowe i/lub nieaktualne. WIP Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z zewnętrznych stron internetowych prowadzonych przez podmioty inne niż WIP Sp.J., do których odniesienia znajdują się na Witrynie lub które odnoszą się do niej, ani za treść takich stron. Zasady naszej polityki w sprawie zachowania prywatności i plików cookie nie dotyczą danych osobowych użytkownika gromadzonych i przetwarzanych przez te strony zewnętrzne ani za ich pośrednictwem.

Użytkowanie

Informacje są przeznaczone wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych i Użytkownik nie powinien ich traktować jako rekomendacji, wzorów, kalkulacji, szacunków ani innego rodzaju gwarancji, czy oświadczeń. WIP Sp.J. nie gwarantuje dokładności i/lub kompletności Informacji (w tym dotyczących produktów WIP Sp.J.) ani nie ponosi odpowiedzialności za ich przydatność do celu przewidzianego przez użytkownika. Klienci i osoby trzecie muszą uzyskać od profesjonalnego doradcy informacje na temat (odpowiedniości) produktów WIP Sp.J. do wszystkich pożądanych zastosowań oraz o mających zastosowanie przepisach ustawowych i wykonawczych.

Użytkownik może korzystać z Informacji takich jak dokumenty, zdjęcia, rysunki, ilustracje i inne rodzaje treści z zastrzeżeniem następujących warunków: Użytkownik może czerpać wiedzę z Witryny oraz Informacji i kopiować Informacje do własnego użytku, na przykład drukując je lub przechowując. Każde wykorzystanie Informacji jest dozwolone wyłącznie w związku ze sprzedażą i/lub zakupem produktów WIP Sp.J.. Informacji nie wolno modyfikować ani zmieniać w żaden sposób. Ilustracji zamieszczonych na Witrynie nie wolno wykorzystywać z pominięciem towarzyszącego im tekstu. Ponadto Informacji nie wolno wykorzystywać w sposób, który naruszałby prawa własności intelektualnej WIP Sp.J. lub niniejsze Warunki. Użytkownik jest wyraźnie odpowiedzialny za korzystanie w każdym przypadku z najbardziej aktualnych Informacji na Witrynie. A zatem, jeśli Użytkownik korzysta z Informacji, musi regularnie sprawdzać, czy są one zgodne z najbardziej aktualnymi informacjami zamieszczonymi na Witrynie. Każdy inny sposób wykorzystania Witryny i/lub Informacji, w tym ich rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, przechowywanie w zautomatyzowanym pliku danych lub wysyłanie takiego pliku bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WIP Sp.J., jest wyraźnie zakazany.

Użytkownik korzysta z Witryny całkowicie na swoje własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko, co przesyła na Witrynę i co z niej pobiera.

WIP Sp.J. ma prawo zmienić lub wypowiedzieć dostępność Witryny i/lub Informacji oraz usług oferowanych na Witrynach z dowolnej przyczyny lub ograniczyć dostęp do takich Informacji lub usług. WIP Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmian wprowadzonych do Informacji.

Odpowiedzialność

WIP Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności (umownej ani pozaumownej) za żadne szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Witryny, w tym szkody wynikające z działania wirusów lub niedokładności i/lub niekompletności Informacji. WIP Sp.J. nie ponosi również odpowiedzialności (umownej ani pozaumownej) za szkody wynikające z wykorzystania środków komunikacji elektronicznej z niniejszą Witryną, w tym między innymi za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnionego dostarczenia wiadomości elektronicznych, ich przechwycenia lub manipulowania przez osoby trzecie, lub szkody spowodowane przez sprzęt bądź oprogramowanie używane do komunikacji elektronicznej lub przekazywanie wirusów. 

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz prawa dotyczące treści Witryny (w tym logo, znaki towarowe, znaki usługowe, oprogramowania, bazy danych, materiały audio, wideo, teksty i zdjęć) należą do WIP Sp.J. i (lub) jej licencjodawców.