Prywatność


W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami  o ochronie danych osobowych - przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.

W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych wskazujemy następująco.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma WIP sp. Jawna Artur Wensławowski, Piotr Pstrągowski z siedzibą w Rumi przy ul. Sobieskiego 127A. 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Dane przetwarzane są w celu realizacji zmówień, umów (sprzedaży, zlecenia, o świadczenie usług, dostawy), przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami – w tym zakresie. 

Odbiorcami Pani/a danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi – firmy kurierskie, Poczta Polska SA, firmy transportowe, biuro rachunkowe.

Pani/a dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm. 

Ma Pani/n prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/n prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).