Projekt unijny

UE

UE

NAZWA INWESTYCJI: Innowacyjny System Obsługi Biznesu (ISOB)

Nazwa Beneficjenta: WIP Sp. Jawna Artur WENSŁAWOWSKI, Piotr PSTRAGOWSKI

Wartość Projektu: 1 098 637,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 659 622,20 PLN

Okres Realizacji: 2010 - 2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 

 

 

Informacja o projekcie

Projekt „Innowacyjny System Obsługi Biznesu (ISOB)” został zrealizowany w budynku zlokalizowanym w Rumi przy ul. Sobieskiego 127A, który stanowi główną siedzibę Wnioskodawcy.

 

Na początku 2009 ściśle współpracując z Partnerami Wnioskodawca przeprowadził szczegółowe analizy w zakresie siedmiu kluczowych procesów biznesowych:

zachodzących w ramach relacji z Dostawca i Odbiorcami (łańcucha procesów biznesowych).

 

Podczas prac analitycznych zidentyfikowano następujące potrzeby Wnioskodawcy i współpracujących Partnerów:

Po przeprowadzonych analizach Wnioskodawca przystąpił do realizacji Projektu, składając równocześnie wniosek o dofinansowanie do przez Unię Europejską.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku 25 marca 2010 roku została podpisana umowa o Dofinansowanie w ramach działania 8.2, wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

 

W 2010 i 2011 roku Wnioskodawca realizował wdrożenie systemu ISOB głównie przy współpracy firmy GD-NET, która odpowiedzialna była za przygotowanie, uruchomienie i szkolenie w zakresie systemu ISOB.

 

W ramach wdrożenia wykonano następujące prace:

 

W grudniu 2011 system oddano do eksploatacji.

 

 

 

Dane teleadresowe do IZ, IP i IW PO IG

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
www.poig.gov.pl lub www.mrr.gov.pl 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, Warszawa, ul. Krucza 38/42, tel. +48 (22) 626 06 32 i 626 06 33, e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl 

 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji
ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
00-529 Warszawa
tel. +48 (22) 501-79-04
fax: +48 (22) 501-79-85
www.nauka.gov.pl
e-mail: poig21-22@nauka.gov.pl, poig23@nauka.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel.: +48 (22) 693-51-09
fax: +48 (22) 693-40-26
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa
tel. +48 (22) 601 43 18
fax: +48 (22) 601 43 15
www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Informatyzacji
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa
tel. +48 (22) 601 55 35
fax: +48 (22) 601 55 06
e-mail:di@mswia.gov.pl
wwww.7poig.mswia.gov.pl

 

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE I BENEFICJENCI SYSTEMOWI:

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
tel.: +48 (22) 570-14-00
fax: +48 (22) 825-33-19
www.opi.org.pl
e-mail: opi@opi.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80
fax: +48 (22) 432-86-20, 432-84-04,652-86-20, 652-84-04
www.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
ul. Krucza 16/22,
00-526 Warszawa
tel.: +48 (22) 578-26-93, 578-26-94
fax: +48 (22) 578-26-87
www.kfk.org.pl
e-mail: kfk@kfk.org.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Wspierania
Przedsiębiorczości i Innowacji
Wydział Kredytu Technologicznego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: +48 (22) 522-91-91
fax: +48 (22) 583-82-77
www.bgk.com.pl
e-mail: fkti@bgk.com.pl

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Funduszy Europejskich
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, piętro 33
tel.: +48 (22) 536-70-80
fax: +48 (22) 536-70-55
www.pot.gov.pl
e-mail: fundusze@pot.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, IV piętro
tel.: +48 (22) 461-87-39, 461-86-58
fax: +48 (22) 461-87-22
www.wwpe.gov.pl
email: wwpe@wwpe.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 (22) 693-58-44
fax: +48 (22) 693-40-55
www.mg.gov.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: +48 (22) 845-95-00
fax: +48 (22) 845-95-05
www.fnp.org.pl

 


Poniżej zdjęcia z realizacji projektu:

Projekt wpółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowayjna Gospodarka.